импакт фактор

  • Публикувал ли е Айнщайн в списания с Импакт фактор?

    Публикувал ли е Айнщайн в списания с Импакт фактор?

      Импакт фактор е метрика, която показва влиянието на списанието и авторите над световната наука. Най-общо се определя по формулата: IF = C / P където IF e Импакт фактора; C – средния брой на цитиранията на автора в индексирани публикации през изтеклата година, например 2016 г.; P – e броя на публикациите на автора […]

Поствам, следователно съществувам!