Перспективи за бъдещото развитие и разширяване на влиянието на Организацията на Договора за колективна сигурност

PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT AND EXPANDING THE INFLUENCE OF THE COLLECTIVE SECURITY TREATY ORGANIZATION

Автор: Николай Миленов Кисьов Факултет ,,Национална сигурност и отбрана” на Военна академия ,,Георги Стойков Раковски” nikolaywaracademy@gmail.com

Nikolay Milenov Kisiov, Department of National Security and Defense at Rakovski National Defense College nikolaywaracademy@gmail.com

Резюме: В статията е направен анализ на основните направления в бъдещото развитие на Организацията. Посочени са конкретните възможности и са направени основни препоръки за политиките по разширяване и задълбочаване на военно-политическата интеграция. Ключови думи: развитие, сътрудничество, разширяване.

Summary: The article analyzes the main directions in the future development of the organization. Specific opportunities were identified, and key recommendations were made on the policy of expanding and deepening military-political integration. Keywords: development, collaboration, expansion.

Като един от най-важните елементи на съвременната система за сигурност в постсъветското пространство, Организация на Договора за колективна сигурност (ОДКС) се нуждае от качествено развитие за превръщането й в авторитетна многофункционална международна организация, способна на да се изправят срещу съвременните предизвикателства и заплахи в контекста на увеличаване въздействието на различни глобални и регионални фактори в зоната отговорност на ОДКС и прилежащите райони.

Въпросът за място и роля на ОДКС в процес на изграждане регионална система безопасност след разпадането на СССР е обект на редица дискусии и коментари. Като цяло, регионалната сигурност е жизненоважна и за важни национални интереси на определена регионална социална общност, както и местните институции на държавите. По този начин регионалната система за сигурност може да се определи като съвкупност от международни отношения в специфичен регион на света, който се характеризира с набор от мерки, насочени към настоящо и бъдещо поддържане на регионалната стабилност и противодействие на заплахите за използването на военна сила за решаване на локални конфликти.

Всъщност ОДКС се очерта като институционализирана форма на военно-политическо сътрудничество между редица постсъветски държави. Въпросът за ефективността на политическото, дори по-скоро военно-политическо сътрудничество на страните, участващи в Организацията, не е толкова еднозначен. Тези и други дискусионни коментари и мнения пораждат нуждата от анализиране и представяне в изводна форма на перспективи за бъдещото развитие и разширяване на влиянието на ОДКС.

1. Направления в бъдещата дейност на ОДКС и отражението им върху процесите на сигурност в Евразийския регион

Организацията на ДКС, подобно на НАТО, притежава важен документ с високо концептуално значение – Стратегията за колективна сигурност на ОДКС[1]. Първата стратегия е приета и утвърдена от Съвета за колективна сигурност на 14 октомври 2016 г. Този тип документи в рамките на концептуалната пирамида от документи на военните съюзи стоят под учредителните договори на организациите – т.е. имат второто най-голямо значение след Договора.

Динамиката на развитието на събитията в света, в това число и в държавите, граничещи с ОДКС, трансформацията на международните отношения и разширяването на спектъра от трансгранични предизвикателства и опасности обуславят необходимостта от приемане на Стратегията за колективна сигурност. Тя предвижда цялостното развитие на Организацията до 2025 г. Според тази концепция, страните-членки:

 • заявяват за стремежа си да устроят дългосрочните си отношения с международната общност на принципите на равенство на държавите и неделимост на сигурността;
 • ще се въздържат от използването на сила в международните отношения;
 • ще осъществяват своето право да опазват националната и колективната сигурност в съответствие с член 51 от Устава на ООН.

Ориентири за стратегическото развитие на ОДКС

За стратегическто развитие на ОДКС[2] следва да продължават и да се провеждат регулярно дискусии за състоянието и перспективите за развитие на съюзните връзки във всички области на взаимодействие в рамките на Организацията, включително и външната политика, военното и военно-техническото сътрудничество, съвместното противодействие на новите предизвикателства и заплахи. Множеството трансгранични предизвикателства и заплахи, задачите в отговор на проблемите могат ефективно да бъдат решени именно чрез диалог и взаимодействие, на основа на международното право и основните принципи на междудържавната комуникация.

Организацията следва да се превърне в авторитетна многостранна международна и регионална структура със солидна разклонена правна рамка, която регулира нейната дейност във всички основни области на сигурността и за дълготрайни, обосновани и съгласувани решения на проблемите.

От основно значение е, заедно с укрепването на отбраната, ОДКС да създаде условия за колективно развитие на общите политически интереси на световната сцена. Това се потвърждава от успешните примери за координиране на усилията на държавите в ООН, ОССЕ и други международни платформи, където се обсъждат различни актуални въпроси и аспекти на международния мир и сигурност.

Тенденцията за корекции и разширяване на областите на сътрудничество в действията на ОДКС ще укрепват регулаторната й рамка. Необходима е динамика, статичното не е състоянието, което трябва да е характерно за такава организация.

Решението на лидерите на ОДКС да отворят Организацията за сътрудничество с всички заинтересовани страни, които споделят нейните принципи и приемат установяването на статута на наблюдатели и партньори за ОДКС. Обществото и хората трябва да разбират какво прави Организацията в интерес на тяхната сигурност, в интерес на осигуряването на мир, че тя е колективна организация, в която са налице абсолютно равни права и възможности, разрешаването на проблемите е само с постигане на консенсус, независимо колко сложни или дълготрайни или без значение колко пречки има по пътя за постигане на определени задачи.

Укрепването на военното, антитерористичното и външнополитическото сътрудничество и колективната сигурност в евразийското пространство, налага и включването на Организацията в мироопазване в по-широк мащаб, извън пространството на ОДКС. Авторитетът на ОДКС не само в собствените й очи и в очите на населението, но и в целия свят, както и позициите на всяка от държавите, всяка страна-членка ще увеличи доверието в Организацията, която надеждно защитава интересите в областта на мира и сигурността. Отчасти тези насоки са залегнали в Стратегията за колективна сигурност до 2025 г. Но през петте години след приемането й военно-политическата ситуация се промени. Освен това определено трябва да погледнем в по-далечна перспектива.

Една от тези насоки е разширяването на външнополитическите дейности, засилването на сътрудничеството с международни организации и заинтересовани страни. Необходимо е също така по-нататъшното развитие на компонентите на Колективните сили на ОДКС, повишаване на тяхната мобилност и готовност за изпълнение на задачите по предназначение. В тази връзка на преден план излиза задачата за формиране на обединени военни системи на ОДКС и най-вече интегрирането на регионалните системи за ПВО в единна система за ПВО на ОДКС. Важно е да продължи работата по правната и регулаторна рамка за материално-техническата подкрепа на войските на ОДКС (Колективни сили) и създаването на запаси от материални ресурси.

Значително важна насока ще бъде запазването на развитието на мироопазващия потенциал на ОДКС. Днес са създадени всички необходими предпоставки за по-нататъшното участие на мироопазващите сили на Организацията в съответните мисии на ООН. Основната обещаваща задача в областта на военно-икономическото сътрудничество е развитието на практическо многостранно взаимодействие на военно-промишлените комплекси на страните-членки на ОДКС за съвместно разработване и производство на съвременно оръжие, военна техника и други военни продукти, създаване на регионална сервизна мрежа за техния ремонт и поддръжка.

В интерес на повишаването на ефективността на системата за реагиране на съвременните предизвикателства и заплахи, капацитетът на страните-членки на ОДКС за противодействие на тероризма, екстремизма, трафика на наркотици и незаконната миграция ще трябва да продължи да се засилва. Обещаваща насока е реализирането на идеята за синхронизиране на антитерористичните мерки, прилагани във форматите на ОДКС, ШОС и ОНД. Предвижда се също така да се съсредоточат усилията върху проактивно аналитично идентифициране на нови заплахи, причинени от използването на съвременни информационни и комуникационни технологии за престъпни цели, включително изкуствен интелект, 5G[3] системата и други.

Налице е достатъчен потенциал за прогресивното развитие на ОДКС. Сега и в бъдеще Организацията ще може да осигури гарантиран отговор на възникващите предизвикателства и заплахи. Приоритетни задачи на военното развитие на Организацията за 2021-2025 г. са очертани като:

 • разработване на компонентите на войските (Колективните сили) на ОДКС , обединените (съвместни) военни системи на ОДКС  и подготовката им за изпълнение на задачите по предназначение;
 • подобряване на организацията на командването и контрола на войските (Колективните сили);
 • развитие на военно-икономическо и военно-техническо сътрудничество на страните-членки на ОДКС.

Най-важното в развитието на силите и средствата за колективна сигурност е по-нататъшното увеличаване на бойния потенциал на КСОР на ОДКС, включително чрез изграждане на цялостни звена за подкрепа, оборудването им с модерно и съвместимо оръжие, военно и специално оборудване, както и подобряване на системата за контрол. Специална роля за подобряване на компонента за сигурност на Организацията е отредена на развитието на авиационния компонент на ОДКС. На първо място, количествения състав, ролята и мястото на фронтовата (оперативно-тактическа) и армейската авиация.

Предвид множеството конфликтни региони в света, много внимание при разработването на компонентите на военния компонент на ОДКС днес и в близко бъдеще ще бъде отделено на подобряването на структурата и състава на мироопазващите сили на ОДКС, както и на осигуряването на възможността за тяхното използване съгласно мандата на ООН. Също толкова важно за осигуряването на ефективното функциониране на системата на Организацията за реагиране при кризи е подобряването на функционирането на нейния нов елемент – Центъра за реагиране при кризи на ОДКС.

2. Дейност на центрлано-азиатското направление – основни оценки

Изглежда, че ОДКС е налице търсене на нови подходи за решаване на антитерористични задачи може да разчита на опита на други регионални интеграционни асоциации, предимно на Шанхайската организация за сътрудничество. В светлината на успеха в борбата срещу „терористичния интернационал“ в Сирия и, напротив, тревожното активиране на ИДИЛ, Организацията, е необходимо да засили практическото взаимодействие с регионалната антитерористична структура на ШОС, както и с Антитерористичния център на страните членки на ОНД. Като се вземе предвид динамиката на предизвикателствата и заплахите за сигурността е удачно да се провеждат срещи на ръководителите на отбранителните отдели на ОДКС, ОНД и ШОС с цел навременен професионален разговор за най-актуалните аспекти на военното сътрудничество между страните в уникален формат за потвърждаване единството, общото, съвпадението на подходите за осигуряване на сигурността в пространството на тези организации.

Според опита от провеждането на ученията от последните години, в отбранителното планиране на Русия и нейните съюзници по ОДКС се прогнозират два основни варианта за действие на войските на Централно-Азиатското стратегическо направление. Първият вариант предполага провеждането на специални операции за блокирането и неутрализирането на незаконните въоръжени формирования (НВФ). При това военните контингенти на колективните сили за бързо реагиране в централно азиатския регион (КСБР ЦАР) ще провеждат бойни действия с НВФ, а формированията на силите със специално назначение на КСБР ЦР ще възстановят реда в конфликтните територии с участието на сборни формирования на Министерството на вътрешните работи и други силови структури на вътрешните министерства. Съвместните формирования на Министерството на извънредните ситуации ще осъществяват ликвидирането на последствията от терористичните актове. Вторият вариант предвижда действия на войските на съюзниците по ОДКС в локален или регионален конфликт. Конкретно, такива действия се отработваха в хода на оперативно-стратегическите учения „Център-2011”, които са се провеждали в Заволжското оперативно направление на Централно-Азиатското стратегическо направление. Замисълът на ученията предвиждал отразяването на настъплението на редовните съединения на ВС на съседна по границите на ОДКС държава с воденето на широкомащабни бойни действия, с привличането на целия спектър на въоръженията и военната техника – авиацията, бойните кораби, средствата на ПВО, танкове и ракетните войски.

Ето защо военното ръководство на Русия и нейните съюзници по ОДКС осъществяват многовариантно планиране за използването на ВС. Най-близките планове за развитие на възможностите на съюзническите сили предвиждат съкращаването на времето за стратегическо развръщане на КСБР ЦАР до няколко дни, оперативна подготовка на базовите райони и усъвършенстването на транспортната инфраструктура. В тази обстановка, настоящият преглед на основните положения от функционирането на ОДКС трябва да отчете възможностите за многостепенно сътрудничество в рамките на Организацията. Ако обикновеното военно-техническо и военно-икономическо сътрудничество, включващо в себе си обучението на кадри, доставянето на оръжие по вътрешни цени и други, може да се поддържа на общи за всички участници принципи, то решаването на много по-сложните централно-аизатски проблеми на сигурността, а много често и на деликатните двустранни проблеми, намесата във вътрешните конфликти би трябвало да отчитат и регионалната специфика на всяко от направленията и особеностите на двустранните отношения на заинтересованите страни в цялото тяхно противоречиво разнообразие.

3. Перспективи, алтернативи за развитие и основни препоръки към дейността на ОДКС

Говорейки за перспективите за развитие на Организацията, трябва да се има предвид направленията, върху които тя ще съсредоточи своите усилия в средносрочен план. Следващият етап от развитието ѝ ще бъде свързан предимно с повишаването на нейната институционална ефективност, договорна обвързаност и подобряване на способностите на силите на Организацията. По-конкретно става дума за увеличаване на възможностите за по-гъвкаво и координирано оперативно реагиране на предизвикателствата и за изпреварване на възможните заплахи и предпоставките за тях.

Решаването на тези задачи ще се реализира в непрекъснато усложняващи се геополитически и военно-стратегически условия на средата за сигурност. Тук се има предвид нарастването на интензивността на асиметричните и нетрадиционни заплахи за сигурността, както и на традиционните такива (разпространението на оръжията за масово поразяване).

Не може да се отбягва и факта с непрекъснатото разширяване на НАТО. Тук обезпокоителното за страните от ОДКС се състои в усилията на Северноатлантическия съюз по въпросите на организацията ГУАМ[4] и намеренията на натовските страни да сътрудничат за създаването на постсъветското пространство на нови обединения с икономическа, политическа и военна насоченост, алтернативни на ОДКС. Негативна роля в глобалната сигурност и отношенията „ОДКС-НАТО” вероятно ще играят и опитите за намеса в политическата дейност на страните от ОНД под лозунга за разпространение на демокрацията и нейните ценности.

Изводи

1. Все по-голяма е опасността от асиметричните заплахи – наркотрафикът, политическата дестабилизация и експеризмът от южните части на ОДКС. Следователно политиката на страните-членки както на национално, така и на колективно ниво би следвало да отчита предимно тези интереси като приоритетни в развитието на Организацията.

2. Практическото функциониране на ОДКС все повече разширява географския обхват на отговорност. Във връзка с постоянната изменяща се обстановка в света и в региона са предприети средносрочни и дългосрочни приоритети във военно-политическата сфера, а също и за противодействието на новите и асиметричните предизвикателства.

3. Разширяването на ОДКС към нови държави би могло да се осъществи при следните няколко условия: отслабването на НАТО като системообразуват център; усилването на Русия като световна държава; запазването на идейно-политическото единство в Организацията; провеждане на значими операции; установяване на приятелски отношения със западните държави и възстановяване на доверието в рамките на постсъветското пространство.

4. Всички страни в ОДКС преследват свои цели и са готови да участват в дейността на Организацията тогава, когато това не противоречи на интересите им. ОДКС се сблъсква с множество предизвикателства както вътре, така и извън организацията. По същото време, в Централна Азия няма алтернатива на тази структура, която би могла поне частично да поеме отговорност за поддържането на стабилността и военната сигурност в региона.

Заключение

Анализът на перспективите за краткосрочното и средносрочното развитие и разширяване на ОДКС, че те ще бъдат най-общо съсредоточени в:

 1. по-нататъшно развиване на общите концептуални и доктринални разбирания между страните-членки по отношение на назряващите заплахи;
 2. засилване на правомощията на общите формати за военно-икономическа и военно-техническа интеграция в организацията;
 3. развиване и усъвършенстване на способностите за отбрана на страните-членки.

          Успехът в областта на регионалната сигурност и стабилност пряко зависи от ключовото условия – по-голямо участие на страните от Централна Азия в процеса на решения, в които те трябва да разберат необходимостта от разделяне на политическите и военни отговорности за реагиране на съществуващите заплахи за сигурността.

          Неуспехът на опитите за стабилизиране на Афганистан увеличава нуждата от всички държавите от Централна Азия да насърчават съвместно инициативи и сътрудничество в сигурност и преодоляване на регионалното съперничество, което обезкуражава разработване на централноазиатския подход към регионалната сигурност.

Библиография

 1. Стратегия Коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года, 2020 г.,https://odkb-csto.org/documents/statements/strategiya_kollektivnoy_bezopasnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_na_period_do_/
 2. Юргенс, ОДКС: Ориентиры стратегического развития, 2020, https://interaffairs.ru/news/show/28196
 3. Ван Чаоцин, Международное сотрудничество в области безопасности между ШОС и ОДКБ, https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-oblasti-bezopasnosti-mezhdu-shos-i-odkb
 4. ОДКБ и ЕАЭС могут взаимодействовать по принципу отношений НАТО и Евросоюза, online resourse – KAZAHSTAN TODAY, https://www.kt.kz/rus/politics/odkb_i_eaes_mogut_vzaimodejstvovatj_po_principu_otnoshenij_nato_i_evrosojuza_1153590956.html

[1] Стратегия Коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года, 2020 г.,https://odkb-csto.org/documents/statements/strategiya_kollektivnoy_bezopasnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_na_period_do_/

[2] Юргенс, ОДКС: Ориентиры стратегического развития, 2020, https://interaffairs.ru/news/show/28196

[3] В телекомуникациите – 5G е петото поколение технологичен стандарт за широколентови клетъчни мрежи, който компаниите за клетъчни телефони започнаха да внедряват по целия свят през 2019 г. и е планираният наследник на 4G мрежите, които осигуряват свързаност с повечето актуални мобилни телефони.

[4] Организация за демокрация и икономическо развитие – регионална организация в постсъветското пространство, създадена през 1997 г. от Грузия, Украйна, Азербайджан и Молдова, като от 1999 г. до 2005 г. организацията включва и Узбекистан.