Електронно правителство. Архитектура на система за електронен документооборот.

12

Електронно правителство Естония

Електронното правителство е термин за електронно управление, който обобщава употребата на информационни и комуникационни технологии при предоставяне на публични административни услуги на гражданите на съответната държава.

Сред основните цели за изграждането му е повишаване удовлетвореността на гражданите и насърчаването им да участват в управлението. Успоредно с това се повишава качеството и ефективността при обмяна на информация между административните звена. Поради тази причина почти всички държавни органи днес разработват или поддържат свой информационни системи с бази данни за населението и за предоставяне на различни административни услуги.

Електронни услуги в България

Към момента в България функционират няколко онлайн услуги, като част от бъдещото електронно управление на следните организации:

 1. ЕСГРАОН – През 1992 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ е възложено да разработи „Единна система за гражданско административно обслужване“ и така за всяко лице е създаден личен регистрационен картон, създадени са класификатори по области, общини, градове, държави и по болести, както и Национална база данни (НБД) на всички лица и организации, които имат право на достъп до нея, чрез електронен подпис.
 2. В МВР има „Единна система за издаване на Български лични карти“, която използва създадената национална база данни и може да проверява документи за самоличност.
 3. Националната агенция по приходите (НАП) са създали цял Портал за услуги по ЗДДС в който може да правите проверка на здравното си осигуряване и да плащате данъци с помощта на електронен подпис.
 4. Националния осигурителен институт предоставят справки за осигуряването до които се достъпва чрез ЕГН и ПИК или БУЛСТАТ с ИКО. Освен това предоставят и електронен регистър за болнични листове.
 5. В Министерство на отбраната са въведени в експлоатация няколко различни информационни системи, които обслужват различни области и работят независимо една от друга. Най-общо могат да се разделят на такива за мирно време и за бойно използване, на стационарни и полеви. Такива са:
 • Автоматизирана система за управление на човешките ресурси;
 • Информационна система труд и работна заплата;
 • Информационна система „Логистика“;
 • Система за моделиране и симулиране JCATS;
 • За отчет на бойните припаси
 • Полевата интегрирана комуникационна информационна система и др.
 • Отделно се използват системите на НАТО като ADAMS за придвижване и транспортиране, ADLER за артилерията, IRIS за управление на командната система и т.н.

От горенаписаното се вижда, че има голямо разнообразие от информационни системи в структурите на Българската държавна администрация, които нямат общ модел бази данни. Отделните системи са несъвместими и многократно се въвежда информация в различните бази данни от различни екипи.

Пълната съвместимост е по-скоро цел от колкото състояние.

Нормативна уредба в република България, която регламентира интегрирането на Информационните системи.

 1. Стратегията за електронно управление 2014 -2020“  инициира процесите и очертава основната визия, рамките и целите на електронното управление. С нея се създават следните структури:
 • Национален съвет за електронно управление към Министерски съвет
 • Координационен съвет на директорите и неправителствените организации
 • Звено за Електронно управление в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения (МТИТС), което се координира от директора на Дирекция „Електронно управление“.
 • Създава се Институт по електронно управление, а Дирекция „Електронно управление“ създава различни комитети.
 1. Пътна карта за изпълнение на „Стратегия за електронно управление“ в която е предвидено изготвяне на секторни стратегии по области.
 2. Секторни стратегии и пътни карти по сектори: е-сигурност, е-здраве, е-обучение, е-земеделие, е-култура, е-митници, е-правосъдие, е-общини, е-бизнес, е-демокрация и др.

структура на електронно управлениеВсичко това се съобразява със законите:

 1. Закон за електронно управление, който урежда дейността на административните органи. Според него МТИТС следва да изгради Единен портал за доставяне на електронни и административни услуги ЕПДЕАУ и Единна среда за пренос ЕСП.
 2. Закон за електронните документи и електронен подпис.
 3. Закон за електронната идентичност в който се създава Център за електронна идентичност и администратор на електронната идентичност. В частност под това се разбира МВР.
 4. Закон за търговския регистър.
 5. Закон за защита на личните данни, който беше изменен декември месец миналата година чрез възможност за вкарване на чип в личните карти. Това говори, че след влизането му в сила от 2018 г. вероятно ще има многофакторно идентифициране чрез лична карта, ПИН код и SMS.
 6. Наредба за електронни административни услуги – регламентира дейностите по единия портал за достъп до електронни административни услуги.
 7. Наредба за общите изисквания на оперативната съвместимост и информационната сигурност – определя изискванията за свързаност чрез „Единната среда за обмен на електронни документи“.
 8. Наредба за изискванията към Единната среда за обмен на електронни документи.
 9. Наредба за регистрите на информационните обекти и услуги.
 10. Национална стратегия за киберсигурност.
 11. Евро регламент 910/2014 за електронния подпис и електронната идентичност.
 12. Стандарти STANAG 5048 и редица други подобни.
 13. Освен горните закони и наредби има още редица касаещи документи, като стратегията за развитие на държавната администрация, редица национални програми, оперативни програми и др.

Най-общо стратегията за Електронно управление обхваща връзките администрация – граждани, администрация – бизнес, администрация-администрация и вътрешноведомствени отношения.

 Основната насока е развитие на свръх скоростна връзка по Единната среда за обмен на документи и Единия портал за достъп до електронно управление. За целта към момента се разработва Портфолио с електронни услуги и за да се цифровизира администрацията се интегрират информационните системи с ефективен документооборот без дублиране на данни.

Друг голям проблем е внедряване на единен системен идентификатор при спазване на изискванията за оперативна съвместимост. Едно такова спорно предложение в здравната каса беше пръстовия отпечатък, а за други се подготвя почвата с новите закони чрез чип в личната карта, която можем да сменим по желание от 2018 г.

Опита на Естония за въвеждане на електронни услуги и документооборот

Опитът от въвеждане на електронно управление в Естония показва, че базите данни се изграждат по стандартен начин, но информационните системи са с различен интерфейс. Затова те създават проекта X-Road за обединяване на бази данни и въвеждане на един стандарт за използване.

Така различните информационните системи правят заявка към различни бази данни и извличат информация. Стандартния интерфейс улеснява потребителите чрез единна аутентификация и ауторизация за което се използва личната карта на гражданина. Така всеки извлича информация според правата си.  В системата са формирани следните потребителски групи: граждани, администрация и бизнес.

Технически X-Road  включва мрежа от защитени бази данни свързани с Интернет. Използвания софтуер е Oracle, Informix, Progress със стандартни SQL. X-Road изпраща заявки в XML и има обща система за аутентификация. Може да видите архитектурата на X-Road на схемата в началото на статията, картинката говори сама за начина на интегриране на информационните системи

Проекта има следните компоненти:

 1. Софтуер за завка към базата данни, обработка на информация, ауторизация и идентификация между браузър, потребител и база данни.
 2. Множество общи услуги, като е-гражданин.
 3. Специална организация, която управлява лицензи.

Архитектурата на X-Road включва:

 1. Защитена опорна мрежа за транспорт на информация
 2. Информационни системи
 3. Хардуер, софтуер, единен портал и бази данни.

От всичко това и според нашата „Стратегия за електронно управление“ следва, че технологията за изграждане следва да е от типа „Архитектура ориентирана към услуги“ АОУ. Отделен достъп до споделени ресурси в които данните се въвеждат еднократно, но се използват многократно. Решено е технологиите да бъдат Open Source.

Като цяло има няколко начина за постигане на съвместимост между базите данни, чрез използване на обща схема на базите данни или чрез обединяването им. Интеграцията може да става по следните начини:

 • ръчно на ниво потребители;
 • на ниво интерфейс, който достъпва всички бази данни;
 • на ниво приложения, чрез web услуги, като XML, обектно-релационно преобразуване, архитектура ориентирана към услуги, опростен протокол за обмен и др.
 • на ниво софтуер посредством единен стандарт, обмен на форматирани съобщения и изграждане на програмни шлюзове.
 • на ниво достъп до данни от системата за управление на бази данни;
 • на ниво съхранение на базите данни т.е консулидация в едно хранилище.

Архитектура на електронен документооборот в България

С други думи изграждането на системата за електронно управление в България ще става, чрез интегриране на настоящите информационни системи в администрацията и еднократно събиране на данни от първия администратор (орган, който има право по закон).архитектура на електронен документооборот

 

Гражданите ще получават достъп като посочат уникален идентификатор, чрез Единия портал за достъп до електронни и административни услуги поддържан от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения.  Авторството на даден документ ще се потвърждава с електронен подпис и идентифицира с електронна лична карта, ПИН код и SMS. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще поддържат и Единната среда за обмен на електронни документи, като самия обмен ще става чрез комуникационен сървър, а връзката чрез специално програмно приложение за връзка.

Литература:

 1. Закон за електронното управление, Обн. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г.
 2. https://blog.bozho.net/
 3. http://computerworld.bg/31197_it_organizaciite_iskat_lichno_premierat_da_sledi_eupravlenieto