Психотерапията – новата наука за човека!

ДЕВЕТИЯТ СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОТЕРАПИЯ ‘2020-2021 – НАЧАЛО НА НОВА ЕПОХА В ПСИХОТЕРАПИЯТА

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Пеев

ХРОНОЛОГИЯ НА СВЕТОВНИТЕ КОНГРЕСИ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ РЕТРОСПЕКЦИЯ, ПРОЕКЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ

В най-общ план психотерапията (psychotherapia, psychotherapy, гр. psyche – душа и therapea – лечение) се определя като лечение със слово, като комплексен лечебен метод с цел превенция на психичното и менталното здраве и отстраняване на психосоматични заболявания. В литературата съществуват над 400 определения за психотерапия и повече от 500 психотерапевтични направления.

Съгласно установената от Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП) модалност, малко над 20 са строго научно обоснованите психотерапевтични методи, което се обяснява с различните парадигми и школи, течения и методи, теоретико-приложни подходи и пр.

Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП) признава следните научно валидни направления на психотерапията:

 • 1) Телесна психотерапия (Телесноориентирана психотерапия).
 • 2) Психотерапия био-синтеза.
 • 3) Гещталт терапия.
 • 4) Хипнотерапия.
 • 5) Интегративна психотерапия.
 • 6) Терапия чрез движение (или двигателна терапия)
 • 7) Невролингвистична психотерапия (Невролигвистично програмиране, НЛП).
 • 8) Психоорганическа анализа (ПОА) – възниква в началото на 70-те години на век в Париж, като синтеза на психоанализата, хуманистичната психотерапия и телесната психотерапия. Основател на метода е Пол Бойесен (Paul Boyesen). През 1986 г. се създава Европейска асоциация по психоорганическа анализа – EAPOA (www.eapoa.com).
 • 9) Психоанализа, Психодинамическа/психоаналитическа психотерапия.
 • 10) Психосинтеза.
 • 11) Психотерапия биоенергетическа анализа.
 • 12) Семейна психотерапия, Системна семейна психотерапия.
 • 13) Позитивна психотерапия.
 • 14) Комуникативна психотерапия.
 • 15) Психодрама.
 • 16) Клиент-центрирана психотерапия.
 • 17) Психотерапия на привързаността.
 • 18) Логотерапия.
 • 19) Полимодална психотерапия (мултимодален подход).
 • 20) Терапия на реалността.
 • 21) Транзакционен анализ.
 • 22) Екзистенциална анализа (Екзистенциална психотерапия).

Съвременните психотерапевти работят на три нива: персонално, интерперсонално, културално.

Главната особеност на съвременната психотерапия е взаимното уважение и признаване на представителите на всички нейни направления, открито общуване и взаимодействие между хората и културите, дълбоко в нейните основи е вграден  транскултуралният подход. Развитието на модерната психотерапия има огромен принос за световното движение към съгласие, мир и солидарност.

Поради сложността на човешката природа ние все още имаме най-малко познание за себе си. В практиката са се утвърдили 8 основни модела за изучаване на човека: биосоциален, психосоматичен, биопсихосоциален, системен, екзистенциален, хуманистичен, религиозен, трансперсонален и интегративен (холистичен).

Психотерапията има дълбоки корени в древността на цивилизацията и е справедливо да твърдим, че психотерапия е имало винаги в разумния живот на човечеството. Тя се развива от незапомнени времена, от както с помощта на словото един човек успява да измени психическото състояние на друг човек или група хора. Първообразът на психотерапевтите е във вождовете, знахарите, шаманите, медиумите, магьосниците, народните лечители, врачките, баячките, екстрасенсите, ясновидците и феномените, гадателите, пророците, духовниците от различните религии, духовните учители и наставници (гуру), др.

Те са използвали различни ритуали, обреди, магии, заклинания, танци, транс, церемонии, песни, вълшебства и др.

Днес психотерапията е професия и с нея се занимават лекари, психолози, педагози и др., притежаващи съответното образование, опит и квалификация.

Съвременната психотерапия е изключително обширна и многостранна, тя възниква в края на XIX и началото на XX век и неизменно се свързва с Виена и Зигмунд Фройд. Повече от сто и двадесет години са изминали, откакто „лекуването чрез говорене“ на Зигмунд Фройд промени не само формата, но и съдържанието на нашия свят.

Във Виена, подобно на метафората „Всички пътища водят до Рим”, се пресичат всички известни пътища към човека, които по същество представляват и самата психотерапия. Затова естествено беше да се очаква, че във Виена ще се постави началото на Световните конгреси по психотерапия и че във Виена ще възникнат Световната организация по психотерапия и Световния съвет по психотерапия, че във Виена ще бъде приет и първият Закон по психотерапия.

Световните конгреси по психотерапия (World Congress for Psychotherapy, WCP) се утвърдиха като уникално събитие от планетарен мащаб в областта на психологията и психотерапията. От петте континента се събират хиляди учени и специалисти от практиката, които обменят опит и идеи, изнасят стотици доклади, оценяват ефективността на психотерапията и чертаят нейните перспективи.

Хронология на Световните конгреси по психотерапия: Виена – 1996 г., 1999 г., 2002 г., Буенос Айрес – 2005 г., Пекин 2008 г., Сидней – 2011 г., Дърбан – 2014 г., Париж – 2017 г., Москва – 2020-2021 г.

Първите три световни конгреса по психотерапия се проведоха във Виена и това не е случайно – съвременната психотерапия води началото си именно от австрийската столица. След трите Виенски конгреса по психотерапия се възприе практиката на всеки три години конгресите да се провеждат в различни държави.

I. Първият световен конгрес по психотерапия се проведе във Виена от 30 юни до 4 юли 1996 г. Подготовката на конгреса продължи много години. Участваха над 4 000 психотерапевти от 73 страни от всички континенти.

Бяха представени над 1 500 доклада, реферати, семинари и работни срещи в рамките на 77 секции, представящи различните направления на психотерапията.

На конгреса присъстваха шамани от Азия, Африка, Латинска Америка и Сибир, облечени с традиционните си цветни костюми, които приветстваха участниците.  Вниманието на конгреса беше привлечено от представителите на народната психотерапия в Африка, където в много региони лечителството и шаманизма и до днес са единствените начини за лечение.

Първият конгрес беше организиран от Световната организация по психотерапия, създадена и ръководена от австрийския психоаналитик професор доктор Алфред Притц, който след това имаше щастието да участва в работата на всичките проведени до сега девет световни конгреса по психотерапия.

Професор Алфред Притц играе основна роля и в създаването на Европейската асоциация по психотерапия. Той е автор на първия в света закон по психотерапия, който беше приет през 1990 година. За тази си огромна дейност професор Алфред Притц беше награден от австрийското правителство с орден.

Една от най-важните теми на конгреса стана обединяването на всички институти и организации по психотерапия за изцеление на душите и телата на хората. Това беше наистина конгрес на началото на обединението на психотерапията в единния световен организъм на хуманизма. Такава беше и неговата основна цел.

Конгресът прие и прочутата Виенска декларация на правителствата от всички континенти и страни на нашата планета за развитието на психотерапията.

II. Вторият световен конгрес по психотерапия се проведе във Виена от 3 до 8 юли 1999 г. Неговата основна тема звучеше твърде интригуващо: „Мит, Сън, Реалност”. Конгресът се организира от Световната организация по психотерапия, възглавявана от професор Алфред Притц. Участваха над 4 000 психотерапевти от 90 държави. Бяха представиха 135 основни доклада, които се представяха едновременно в 8 огромни зали на Международния център „Austria Center Vienna” и се превеждаха едновременно на 6-те официални езика на конгреса: немски, английски, руски, френски, испански, италиански.

От тогава възникна една нова практика за т.н. предконгрес, който се проведе 2 дни преди конгреса и на него бяха представени 65 тренинга и семинари.

Вторият Виенски конгрес постави началото на нова вълна на подем на световната психотерапия, която стана важна област от човешката култура и най-новите хуманитарни професии.

III. Третият световен конгрес по психотерапия се проведе във Виена от 14 до 18 юли 2002 г. под мотото „Душата на света – път към глобализацията”.

Във Виена, световната столица на психотерапията, се събраха над 5 000 психотерапевти от 80 страни на всички континенти на планетата. Бяха проведени общо 792 конгресни мероприятия – лекции, доклади, семинари, тренинги, предконгресни дейности.

Третият Виенски конгрес по психотерапия констатира завършването на първия етап на обединението на психотерапевтите – формиране на Световен съвет по психотерапия.

Лого на Световния съвет по психотерапия

С основаването на Световния съвет по психотерапия през 1995 г. в Цюрих, Швейцария, психотерапията достигна нови нива на комуникация, които по-рано не съществуваха.

Разработваше се и Световна харта за работата на психотерапевтите.

Осъществяваха се вече транскултурални проекти в областта на психотерапията. Въведоха се образователни стандарти чрез Европейски сертификат на психотерапевта, които бяха възприети не само в Европа, но и от Китай и Япония.

В приетата от конгреса Декларация се утвърждава, че професията на психотерапевта е призвана да подобри качеството на живот на житерлите на Земята.

IV. Четвъртият световен конгрес по психотерапия се проведе от 17 до 30 август 2005 г. Буенос Айрес, столицата на Аржентина. В конгреса участваха над 4 500 души от 44 държави с 2 523 доклада. По някои данни участниците са около 6 000 от 70 държави. Мотото на конгреса „Психотерапията – мост между културите” най-добре изразяваше и дискутираната главна тема.

V. Петият световен конгрес по психотерапия се проведе от 12 до 15 октомври 2008 г. в Пекин, столицата на древен Китай, под надслов „Изтокът среща Западът: Глобалните проблеми на психотерапията”.

В съответствие с мотото на конгреса беше откроена главната тема за обсъждане „Транскултуралната психотерапия и консултиране”.

На V Световен конгрес по психотерапия в Китай си дадоха среща хилядолетни психотерапевтични източни концепции и техники (Китайска традиционна медицина, Тибетска медицина, Индийска йога), които се съчетаха с модерното научно общуване между източните и западните психотерапевти.

VI. Шестият световен конгрес по психотерапия се проведе от 24 до 28 август 2011 година в перфектния конгресен център на света – Сидней, Австралия. Конгресът учреди Младежка секция на Световния съвет по психотерапия (Youth Section of the World Council for Psychotherapy, youthwcp@gmail.com).

Лого на Младежка секция на Световния съвет по психотерапия

За Председател на Младежката секция беше избрана Екатерина Викторовна Макарова, Москва, РФ (kmoppl@mail.ru).

VII. Седмият световен конгрес по психотерапия се проведе от 25 до 29 август 2014 г. в Дърбан, Република Южна Африка. Република Южна Африка е известна с разнообразието на култури, като 11 от говорените в страната езици са признати за официални, а това е невероятно благоприятна среда за провеждане на психотерапевтичен конгрес от световен мащаб. Естествено беше мотото на конгреса да звучи така: „Психотерапията среща Африка”.

Седмият световен конгрес се превърна в място за среща на западните традиции в психотерапията с богатите традиции на лечителството в Африка и целебни практики. Заедно с това конгресът представи последните достижения на психотерапията от петте континента.

VIII. Осмият световен конгрес по психотерапия се проведе от 26 до 29 август 2017 г. в Париж, столицата на Франция и премина под мотото „Животът и любовта в XXI столетие”. За конгресните дейности беше предоставен Домът на ЮНЕСКО.

Това внимание на Организацията за образование, наука и култура на ООН свидетелства за върхови постижения на психотерапията, които ЮНЕСКО оценява и поддържа, затова предостави резиденцията си за всички конгресни дейности, в което има, разбира се, и дълбока символика. Организаторите на Осмия световен конгрес по психотерапия поставиха на преден план темите на универсализма и човечността, а ЮНЕСКО символизира и олицетворява принципа на „интелектуалното и моралното единство”, който е в абсолютна хармония с ценностите и тематиката на конгреса. Та нали ЮНЕСКО е учредена на 16 ноември 1945 година за да насърчава сътрудничеството между нациите в областта на образованието, науката, културата и комуникациите.

Мотото на организацията гласи, че „мирът е създаден, не за да се нарушава, а за да подпомага интелектуалната и нравствената солидарност на човечеството“. Целта на организацията е да изгради мира в умовете на хората чрез образованието, науката, културата и комуникациите.

IX. ДЕВЕТИЯТ СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОТЕРАПИЯ ‘2020-2021 – НАЧАЛО НА НОВА ЕПОХА В ПСИХОТЕРАПИЯТА

„Започва нова епоха в живота на жителите на Земята, нова епоха в развитието на психотерапията. Ние ще направим психотерапията достъпна за всеки човек, за всички семейства и групи, за жителите на целия свят в каквито и условия на живот да се окажат.”

Тази изключително дръзка, амбициозна и предизвикателна научна и практико-приложна психотерапевтична заявка намери пълно покритие на Деветия световен конгрес по психотерапия „Психотерапията в помощ на гражданите, семействата, колективите, цялото общество по време на пандемията, предизвикана от коронавируса”, Москва, 24-29 юни 2020 г., който се проведе като онлайнпредконгрес, поради глобалната изолация в света, породена от COVID-19.

Тъкмо поради това пълно покритие между думи и дела, единство между заявките и тяхната блестяща реализация, IX Световен конгрес по психотерапия беше определен като най-значимото научно събитие на второто десетилетие на XXI век и по този начин потвърди необходимостта от форсирано развитие на психотерапевтичната наука и практика.

IX Световен конгрес по психотерапия даде простор за представяне достиженията, проблемите и перспективите пред всичките седем модела на съвременната психотерапия: 1) медицинска; 2) психологическа; 3) педагогическа; 4) философска; 5) социална; 6) езотерическа; 7) еклектическа.

Подготовката и провеждането на конгреса преминаха под патронажа на двама харизматични учени със световна известност:

Професор Виктор Макаров и професор Алфред Притц разработват нови планове и обсъждат перспективите за развитието на Психотерапията

Почетен президент на IX Световен конгрес по психотерапия е виенският психотерапевт професор д-р Алфред Приц, президент на Световния съвет по психотерапия, ректор на университета „Зигмунд Фройд“ във Виена, генерален секретар на Европейската асоциация по психотерапия. Професор Алфред Притц е доктор по психопатология и педагогика, един от най-активните автори на Австрийския закон по психотерапия, действителен съветник на редица европейски министерства.

Той е гостувал в България през 2011 г. със своя публична лекция.

https://www.worldpsyche.org/
https://www.sfu.ac.at/de/person/univ-prof-ddr-h-c-mult-alfred-pritz/
https://www.theviennapsychoanalyst.at/index.php?wbkat=8&wbid=104&lakat

alfred.pritz@sfu.ac.at

alfred.pritz@chello.at

Президент на IX Световен конгрес по психотерапия е професор д-р Виктор Викторович Макаров, президент на Общоруската професионална психотерапевтична лига и националната саморегулируема организация „Съюз на психотерапевтите и психолозите”, президент на Азиатската Федерация по психотерапия, Вицепрезидент на Световния съвет по психотерапия.

http://www.viktormakarov.ru
https://oppl.ru/

9259036@gmail.com

9259036@mail.ru

center@oppl.ru

manager@oppl.ru

На 5 април 2020 г. Председателят на Световния съвет по психотерапия и Президентът на IX Световен конгрес по психотерапия Виктор Макаров направиха видеообръщение, в което обявиха, че във връзка с глобалната пандемия COVID-19, работата на конгреса реално ще продължи една година – през 2020 година се провежда онлайнпредконгрес, а през 2021 година по същото време – редовният конгрес.

https://planetofpsychotherapy.com/

(ВИДЕО, 05.04 мин.), Професионална психотерапевтична лига (ППЛ)

(06.04.2020 г.)

Обръщение на професор Алфред Притц и професор Виктор Макаров

Организатори на предконгреса са Световния съвет по психотерапия, Общоруската професионална психотерапевтична лига и Московският институт по психоанализа.

Лого на Професионалната Психотерапевтическа Лига (ППЛ)

Деветият Световен онлайнпредконгрес по психотерапия надмина всички очаквания и прогнози. Той стана най-крупномащабното международно онлайнсъбитие в областта на психотерапията, в чиято програма се проведоха 9 кръгли маси, 5 конференции (включително Международна Балинтова конференция), 5 симпозиума, дискусии в 16 секции, 17 самостоятелни лекции, 36 майстор-класа, 36 трансформационни игри в рамките на минифестивали, практически игри и тренинги.

Над 1000 експерти от цял свят се събраха заедно, за да обсъдят новите професионални възможности и предизвикателства, да споделят идеи един с друг и с участниците и да се заредят с енергия и вдъхновение за бъдещата работа.

На конгреса се представиха над 400 доклада (без отчитане кратките изказвания на кръглите маси), включващи всички модалности на психотерапията.

Беше отделено внимание на всички сфери от живота на човека и обществото, като главното внимание се концентрира върху предизвикателствата на пандемията COVID-19.

За мащабността на форума свидетелства и факта, че повече от 11 000 души посетиха мероприятията на Деветия световен конгрес по психотерапия. Работата на конгреса протече при перфектна организация в пет зали (Webinar Room № 1-№5). Ежедневно от 10 до 20 часа се водеха незабравими дискусии както между участниците в конгреса, така и с всички желаещи, които имаха неограничена възможност да се включват с въпроси и изказвания от всички краища на света. Да се работи в такава динамична и мащабна конгресна среда, представена в платформа ZOOM, беше върховно преживяване.

Материалите от онлайнпредконгреса на Деветия световен конгрес по психотерапия „Децата. Обществото. Бъдещето – Планетата психотерапия”, 24-29 юни 2020 г., Москва, са публикувани на английски и руски език в специалното издание на Антологията на Руската психотерапия и психология:

https://oppl.ru/up/files/vypuski-antologii/attologiya-spect-vyipusk-2020.pdf

Главен редактор на антологията е професор Виктор Викторович Макаров. Антологията се издава от Общоруската професионална психотерапевтична лига и Националната саморегулируема организация „Съюз на психотерапевтите и психолозите”.

От Република България бяха представени два доклада на конгреса:

а) Професор д.ф.н. Нели Бояджиева: “Проблеми, нужди и възможности на българите (семейства, деца, учители за получаване на професионална психотерапевтична помощ по време и след пандемията, предизвикана от COVID-19”.

б) Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев: „Пандемията COVID-19 като екзистенциална тревога и вик на душата от загубата на всички котви, свързващи ни с външния свят (интроспекция в нарушението на поведението при коронавируса чрез изобразителното изкуство и позитивната динамична психотерапия)”.

Сертификат за участие в Деветия световен конгрес по психотерапия

Пътят ми до Деветия световен конгрес по психотерапия не беше кратък и лек, но последователността и системността от моя страна дадоха своите положителни резултати. Специално следва да подчертаем, че това е първото участие на офицер от Въоръжените сили на Република България на Световен конгрес по психотерапия. Закономерно се стигна до този върхов научен форум, защото десетки години от научната и преподавателската ми дейност са посветени на психологията и психотерапията:

1) Имах честта и щастието да завърша обучение по Позитивна психотерапия при създателя на метода професор д-р Носрат Песешкиан, д.м.н. и неговия най-добър ученик и преподавател доцент д-р Арно Реммерс, д.м., като пия вода направо от извора, а това носи много приятни преживявания и силна мотивация. От 1992 г. до 1995 г. завърших Курс за следдипломна квалификация по Позитивна психотерапия, организиран в България от Международната академия по психотерапия в гр. Визбаден, Германия (Wiesbaden Academy of Psychotherapy, WIAP). Участвах във Втория световен конгрес по Позитивна психотерапия в Германия и Третия световен конгрес по позитивна психотерапия във Варна. През 2004 г. бях избран за доцент във WIAP.

2) През 1994 г. защитих докторат на тема “Психическа подготовка на личния състав на подводниците” в СНС по психология при ВАК за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”.

3) През 2004 г. защитих дисертация на тема ”Възможности за приложението на психотерапевтични методи в подготовката на съвременната армия – проблеми и перспективи” в СНС по военните науки при ВАК за присъждане на научната степен “Доктор на психологическите науки”.

4) Всички тези нововъдения включих в учебните програми по психология във ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров” и други университети, в които имах възможността да преподавам: ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, Икономически университет, Варна”, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, МУ „Професор д-р Професор Параскев Стоянов”, Варна и др.

5) Внедрих психологическия тренинг в подготовката на кадри за ВМС и Търговското корабоплаване, разработих психологическите основи на лидерската подготовка, за което получих през 2008 г. Наградата за наука „Варна” на Община Варна.

6) Съвместно с екип от преподаватели по Сугеспопедия по метода на професор д-р Георги Лозанов, д.м.н., разработихме иновации в морското образование на бъдещето като проведохме изследвания и проучихме възможностите за приложение на сугестопедията за формиране и развитие на комуникативните умения и управленската култура на морските командни кадри като фактор за безопасността на корабоплаването през XXI век.

7) Опитът си в психологичната и психотерапевтичната работа предадох на дипломантите и докторантите, които ръководех, на стотиците студенти, курсанти и офицери, с които съм водил учебни курсове.

За участие в Деветия световен конгрес по психотерапия с мой доклад бях поканен от професор д-р Владимир Юрьевич Слабинский, д.м.н., с когото се запознахме през 2000 година на Втория международен конгрес по Позитивна психотерапия в Германия и от тогава до сега продължаваме системно нашето плодотворно научно и педагогическо сътрудничество.

Професор д-р Владимир Юрьевич Слабинский, д.м.н.

Сред всичките пет симпозиума на Деветия световен конгрес по психотерапия, Симпозиумът „Позитивна Динамическа Психотерапия” заема особено важно място както с разнообразието и съдържанието на докладите така и с дискусиите по време на презентациите. Работните езици бях руски и английски, имаше и симултанен превод.

Той се проведе на 29 юни 2020 г. и за него беше планиран цял работен конгресен ден от 10 до 19 часа в уебинарна зала № 5. Тук беше представих и моя доклад, за който беше предоставен цял час.

Председател на симпозиума беше професор д-р Владимир Юрьевич Слабинский, д.м.н.

Имах честта заедно с професор д-р Надежда Михайловна Воищева, вицепрезидент на МА „Позитивна Динамическа Психотерапия” и ръководител на катедра в АНО ДПО „Петербургска школа по психотерапия и психология на отношенията”, да бъда съпредседател на симпозиума. С удовлетвореност и благодарност ще споделя, че съм член на научния съвет и почетен професор на АНО ДПО „Петербургска школа по психотерапия и психология на отношенията” и Международната асоциация „Позитивна Динамическа Психотерапия”.

На симпозиума „Позитивна Динамическа Психотерапия” в рамките на целия работен ден бяха представени и обсъдени 18 доклада, които могат да бъдат прочетени в цитираното вече специално издание на Антологията на Руската психотерапия и психология с всички конгресни материали:

https://oppl.ru/up/files/vypuski-antologii/attologiya-spect-vyipusk-2020.pdf

Прогнозите за развитието на пандемията COVID-19 показват, че в най-добрите сценарии се очаква след 2 години да намалее опасността, а някои от хипотезите гласят, че просто трябва да се свикне с тази опасност за човешката цивилизация и да се живее с нея. На Деветия световен конгрес по психотерапия на симпозиума „Позитивна Динамическа Психотерапия” за пръв път в света беше споделен уникален опит и представени стратегии за справяне с пандемията COVID-19 с помощта на методите на Позитивната Динамическа Психотерапия, се изкушаваме да посочим темите на представените доклади, а читателите в зависимост от интересите си могат да разширят информация по темата чрез по-подробно запознаване с публикуваните конгресни материали.

1) В своя доклад „Позитивната Динамическа Психотерапия – вчера, днес и утре”, професор Владимир Слабински направи обзорен преглед на историята, актуалното състояние и перспективите в развитието на метода „Позитивната Динамическа Психотерапия”.

2) Научни изследвания в Позитивната Динамическа Психотерапия.

Професор д-р Надежда Михайловна Воищева

3) Приносът на позитивните динамически психотерапевти в борбата с последствията от епидемията COVID-19.

Професор д-р Владимир Юрьевич Слабинский, д.м.н.

4) Пандемията COVID-19 като екзистенциална тревога и вик на душата от загубата на всички котви, свързващи ни с външния свят (интроспекция в нарушението на поведението при коронавируса чрез изобразителното изкуство и позитивната динамична психотерапия).

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев:

5) Опит в провеждането на онлайн тренинг „От депресия към мотивация” в периода на Пандемията COVID-19.

Професор д-р Надежда Михайловна Воищева

6) Опит в работата на горещата линия за психологическа помощ в периода на пандемията, предизвикана от COVID-19.

Магистър, клиничен психолог, Ирина Александровна Егорова

7) Използване в психотерапевтическата практика методиката на Н. М. Воищева „Баланс на любовта и интереса” в периода на самоизолацията при пандемията COVID-19.

Магистър, клиничен психолог, Александра Андреевна Марамзина

8) Опит в провеждането на образователни програми по метода Позитивна Динамическа психотерапия в условията на дистанционното обучение.

Магистър, клиничен психолог, Елена Юрьевна Тавакалова

9) Семейната Позитивна Динамическа Психотерапия.

Магистър, клиничен психолог, Анна Вековешникова Михайловна

10) Опит в провеждането на онлайн срещи – майсторските класове в рамките на социалния проект за оказване на помощ на семействата с деца в условията на самоизолация (пандемията COVID-19).

Магистър, клиничен психолог, Елена Станиславовна Фомина

11) Позитивната Динамическа Психотерапия в периода на пандемията COVID-19.

Д-р Роман Михайлович Белан, лекар психиатър, психотерапевт, клиничен психолог, старши преподавател

12) Особености на обстановката в психиатрическото отделение в периода на пандемията COVID-19.

Магистър, клиничен психолог, Анастасия Васильевна Письменская

13) Психологически особености на опита от самоизолацията в условията на стационара в периода на пандемията COVID-19.

Педагог-психолог 1 квалификационна категория, Ольга Константиновна Волошко

14) Семейните отношения в периода на пандемията COVID-19.

Магистър, клиничен психолог, Ирина Григорьевна Шмакова

15) Психологически особености на проактивното само овладяващо поведение (проактивен копинг) у студентите от I курс на специалността „Клинична психология”.

Студент I курс, Рафаил Ринатович Сайфутдинов

Ръководител на изследването, професор д-р Надежда Михайловна Воищева

16) Арт-терапевтическата методика „Хармония на контрастите” на Слабинский Ю.В., Егорова В.Е., Воищева Н„М„ в Позитивната Динамическа Психотерапия.

Магистър, клиничен психолог, Валентина Евгеньевна Егорова

17) Как COVID-19 измени моя живот към по-добро?

Магистър, клиничен психолог, старши преподавател, Наталия Николаевна Полетаева

18) Общорусийска онлайн група за психологическа поддръжка в ситуация на принудителна самоизолация (COVID-19).

Магистър, психолог, преподавател Иван Сергеевич Попов

ИЗВОДИ И ПОУКИ ОТ ДЕВЕТИЯ СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОТЕРАПИЯ:

Пандемията COVID-19 не само промени света, но стана и катализатор на нови конфликти! В света бушуват криза и икономически упадък, съчетани с духовна и морална криза. В многополюсния свят войната се пренася на нови територии. Климатичният апокалипсис вече се случва. В редица научни доклади се чертаят катастрофални сценарии за хората и се прогнозира ново „преселение на народите“, изтъкват се основните проблеми пред човечеството. Всява се страх и паника с нови списъци на екологичните заплахи ‘2020” (Ecological threat register ‘2020) и пр.

Според президента на Световния съвет по психотерапия професор д-р Алфред Приц се надига новата световна епидемична вълна – Депресията!

В началото на октомври 2020 година Папа Франциск публикува своята трета енциклика „Всички сме братя” (Fratelli Tutti), в която заяви: COVID-19 окончателно дискредитира пазарния капитализъм. Римският папа разкри визията си за света след COVID-19 – обществото трябва да бъде изградено върху солидарността, братството и грижата за околната среда. Светът се нуждае от нов тип политика, която стимулира диалог и солидарност и отхвърля войната на всяка цена.

Деветият световен конгрес по психотерапия ‘2020-2021 бележи начало на нова епоха в психотерапията и светът трябва да погледне с отворени очи и сърца към тази иновативна парадигма за човека и човешката цивилизация.

Приживе създателят на Позитивната психотерапия професор д-р Носрат Песешкиан, д.м.н., мечтаеше да създаде такъв метод, който да е приложим в политиката и общуването между културите, затова дълбоко в темелите на този метод той постави транскултуралния подход.

Днес светът повече от всякога се нуждае от фундаменталния въпрос, който професор Носрат Песешкиан задаваше в своите лекции, семинари и психологически тренинги:

– Как можем да използваме Позитивната психотерапия, за да постигнем мир в целия свят?

Ние имаме вече готови отговори. Деветте световни конгреса по психотерапия оцениха огромното наследство, което професор Носрат Песешкиан остави на света с метода на Позитивната психотерапия.

Деветият световен конгрес по психотерапия в съответствие с китайската метафора „Кризата като шанс” дава нова надежда и вяра на хората и ги мотивира с пълни сили да градят своето бъдеще в хармония, мир и любов.

Деветият световен конгрес по психотерапия ще остане в историята с това,  че откри нови жизнени перспективи не само за личностното развитие, но и за целия свят, като стимулира любовта, диалога, солидарността, взаимопомощта и сътрудничеството, мира и хармонията.

Кореспонденция:

 • Професор д.пс.н. Илия Пеев
 • E-mail: ippeev@abv.bg
 • Моб. тел.: +359898359647
 • Дом. тел.: +35952757472